ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
ค่ามาตรฐานและกำหนดเป้าหมายปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.87 KB 14
ค่ามาตรฐานและกำหนดเป้าหมายปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.11 KB 12
เปรียบโอเน็ตม.3-เขต-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.05 KB 48347
ฉบับที่-5-ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.72 KB 48273
ฉบับที่-5-ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.16 KB 48084
ฉบับที่-2-ม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.46 KB 48368
TB-M.6-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 942.07 KB 48410
TB-M.3-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 704.53 KB 48095
ฉบับที่-1-ม.6-ผลการทดสอบรายบุคคลสำหรับโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.62 KB 48486
ฉบับที่-1-ม.6-ผลการทดสอบรายบุคคลสำหรับโรงเรียน (1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.62 KB 48476
ผลการทดสอบรายบุคคลสำหรับโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.79 KB 48110
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.83 KB 48159
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ประกาศใช้มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.36 KB 48144
ฝ่ายบุคคล
สำเนา การออกนอกบริเวณโรงเรียนทุ่งขนานวิท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.09 KB 48243
ระเบียบบ้านพักทุ่งขนานวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.48 KB 48437
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ทุ่งขนานวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 492.17 KB 48371
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.74 KB 48392
แต่งตั้งคณะกรรมการการอยู่เวรเดือนกรกฎาคม 63 Word Document ขนาดไฟล์ 28.54 KB 48144
แต่งตั้งคณะกรรมการการอยู่เวรเดือนมิถุนายน63 Word Document ขนาดไฟล์ 29.13 KB 48341
แต่งตั้งคณะกรรมการการอยู่เวรประจำวัน Word Document ขนาดไฟล์ 34.69 KB 48440
วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แบบฝึก Reading newspaper สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 9554